مرکز درمان ناباروری شیراز دکتر سیروس رستمی

مرکز درمان ناباروری شیراز دکتر سیروس رستمی

خانه آزمایشگاه ژنتیک

ژنتیک

آزمایشات PGD

تشخیص ژنتیکی قبل از لانه گزینی HLA-TYPING
تشخیص ناتعادلی کروموزومی تمام کروموزوم ها ...

آزمایشات PND

انجام آمینوسنتز
تشخیص کلیه بیماری های تک ژنی در جنین

آزمایشات مولکولی

Next-Generation Sequencing (NGS)
Whole Exome Sequencing NGS (WES)
توالي يابي اگزوم با روش NGS (ارسال نمونه به خارج از کشور و تفسیر نتایج در این آزمایشگاه)....

آزمایشات سیتوژنتیک

FISH 3 Probe-Panel
Preimplantation Genetic Diagnosis (PGD)
Panel Seven probe (Chromosomes
13, 18, 21)