مرکز درمان ناباروری شیراز دکتر سیروس رستمی

*انجام تمامی آزمایش های ژنتیک
*انجام PGD (تشخیص ژنتیکی قبل از کاشت در رحم) برای تمامی بیماری های ژنتیکی از قبیل تالاسمی، SMA، هموفیلی، سیکل سل، فنیل کتون یوریا، سیستیک فیبروزیس، ناشنوایی و ناهنجاری های کروموزومی
*انجام PGD برای انتخاب جنسیت
*انجام PGD HLA Matching برای پیوند سلول های بنیادی خونساز در لوسمی ها و هموگلوبین پتی ها
*تشخیص بیماری های ژنتیکی پیش از تولد (کاریوتایپ، FISH، array CGH و تست های سریع)
*تشخیص غیرتهاجمی پیش از تولد (NIPT)
*تشخیص علل ژنتیکی ناباروری و سقط مکرر
*تشخیص ناقل بودن زوجین برای بیماری های ژنتیکی در ازدواج های فامیلی
*تعیین رابطه پدر-فرزندی و خویشاوندی
*بررسی ژنتیکی سرطان ها

سونوگرافی

اتاق عمل و بستری

آزمایشگاه تشخیص طبی

عکس دکتر رستمی

دکتر سیروس رستمی

فوق تخصص نازایی

کادر و تیم پزشکی

کاتالوگ ها